Overeenkomst

BruidsvideoPro Overeenkomst

BruidsvideoPro, www.bruidsvideopro.nl en alle gerelateerde handelsmerken zijn onderdeel van FotoBest.

Vernieuwd op: 20 november 2014. Van toepassing vanaf deze datum: 20 november 2014

Akkoord tussen de Wederpartij en BruidsvideoPro met betrekking tot de Algemene Voorwaarden

Wij adviseren u om deze Algemene Voorwaarden goed door te lezen, alvorens u schriftelijk contact opneemt via mail en/of via het contact formulier van onze site: BruidsvideoPro.nl. Indien u contact opneemt via mail en/of via het contact formulier van onze site: BruidsvideoPro.nl, gaat u automatisch in vrije wil en beweging akkoord met alle voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden hieronder zijn beschreven.

Algemene Voorwaarden

BruidsvideoPro biedt u deze Algemene Voorwaarden aan om u te informeren over hoe de door u toegezonden informatie naar BruidsvideoPro door ons wordt opgenomen en behandeld. Dit geldt voor alle door u verstuurde informatie naar BruidsvideoPro.

Wij doen ons uiterste best om de Algemene Voorwaarden die hieronder worden beschreven effectief en up-to-date te houden. BruidsvideoPro heeft het recht deze Algemene Voorwaarden ten alle tijden aan te passen zonder enige kennisgeving vooraf.

Alle aanpassingen die door BruidsvideoPro in deze Algemene Voorwaarden worden aangebracht zijn onmiddellijk effectief. Om er zorg voor te dragen dat u de laatste versie kunt lezen, verzoeken wij u vriendelijk om goed de bovenstaande datum van de Algemene Voorwaarden te controleren.

Privé beleid * Voordat u schriftelijk contact opneemt met BruidsvideoPro, zal er om persoonlijke informatie gevraagd worden zoals uw:

– volledige naam – telefoonnummer – email adres – trouwdatum

Alle persoonlijke informatie die u naar BruidsvideoPro stuurt wordt met de uiterste zorg bewaard. Deze informatie zal niet openbaar worden gemaakt en/ of worden gedeeld met derden tenzij dit wettelijk noodzakelijk is.

Ook doen wij onze uiterste best om alle door u verstrekte informatie veilig te behandelen en te houden.

BruidsvideoPro is echter niet aansprakelijk te stellen en ook niet verantwoordelijk te stellen als deze informatie onbedoeld bij andere partijen terecht komt.

Als u schriftelijk contact opneemt met BruidsvideoPro gaat u automatisch akkoord om e-mails met daarin Beelddragers te ontvangen van BruidsvideoPro. Alle informatie en kennis die wordt uitgewisseld voor, tijdens of na kennismaking worden door BruidsvideoPro in vertrouwen bewaard. U gaat akkoord met alle in deze Algemene Voorwaarden genoemde punten, door het inboeken van een kennismakingsgesprek met de foto en/of videograaf van BruidsvideoPro.

 1. Definities: De volgende definities worden gebruikt in deze Algemene Voorwaarden, zowel in enkelvoud als in meervoud en worden van toepassing geacht ongeacht de wijze waarop deze aan de Wederpartij gepresenteerd zijn.
 2. Beelddrager: De drager waarop een stilstaand of bewegend beeld (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een foto, video, audio, tekstuele afbeeldingen, dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, fotoalbum, DVD of memory stick.
 3. Wederpartij: Degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
 4. Toepassing van deze Algemene Voorwaarden * Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechts betrekkingen tussen BruidsvideoPro en een Wederpartij, inclusief offertes, facturen, opdrachtbevestigingen en mondelinge/ schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden zijn afgeweken.
 5. Beelddragers * Alle Beelddragers die worden weergegeven op BruidsvideoPro zijn exclusief gemaakt door BruidsvideoPro voor BruidsvideoPro. BruidsvideoPro koopt geen Beelddragers van welke wederpartij dan ook.
 6. Offerte: Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf en Videograaf van BruidsvideoPro hebben het recht om de einddatum van de offerte te vervroegen of verlaten. Ook hebben zij het recht om de offerte aan te passen. De offerte verplicht niet tot het uitvoeren van de opdracht en verplicht niet tot een levering van de prestatie of een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 7. Vergoeding * Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door BruidsvideoPro gebruikelijk gehanteerde vergoeding (110 euro per uur) van toepassing. Deze vergoeding kan afwijken van de overeengekomen vergoeding. Indien aannemelijk is dat de Fotograaf en/of Videograaf van BruidsvideoPro hogere kosten hebben gemaakt en/of meerwerk hebben verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.
 8. Factuur en betaling * De Wederpartij zal de factuur van BruidsvideoPro op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan BruidsvideoPro heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie. Betaling dient te geschieden binnen viertien dagen na factuurdatum.De Wederpartij verricht de aan BruidsvideoPro verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met voorschotten, die de wederpartij aan de Fotograaf en/of Videograaf van BruidsvideoPro heeft verstrekt.Indien BruidsvideoPro het verschuldigde bedrag niet binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 5%.Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor de rekening van de Wederpartij.Beelddragers zullen op welke wijze dan ook niet aan de wederpartij overhandigt worden, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van BruidsvideoPro nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met BruidsvideoPro dan ook. Alle bedragen zijn in euro’s op de offerte en/of factuur die door BruidsvideoPro aan de wederpartij digitaal en/of persoonlijk worden en/of zijn overhandigd. Tevens zijn alle bedragen op de website van BruidsvideoPro onder voorbehoud.
 9. Levering *  Beelddragers, met uitzondering van de RAW bestanden worden geleverd in een nader te bepalen locatie. Een beelddrager kan alleen worden verzonden naar de Wederpartij, indien er een schriftelijke overeenkomst tussen de Wederpartij en BruidsvideoPro is gemaakt. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Videograaf onbeschadigd en in dezelfde verpakking retour zijn ontvangen. Beelddragers met uitzondering van de RAW bestanden worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.BruidsvideoPro behoud het recht voor om de Beelddragers na twee maanden van de afgesproken ophaaldatum te vernietigen bij het niet nakomen van de tussen de Wederpartij en BruidsvideoPro schriftelijk afgesproken ophaal datum. Dit zonder enig recht te verliezen op de vergoeding vermeld in de factuur tussen de desbetreffende Wederpartij en BruidsvideoPro. BruidsvideoPro zal eventuele overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) tevens verhalen op de desbetreffende Wederpartij.
 10. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door BruidsvideoPro vastgesteld.Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk door BruidsvideoPro worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
 11. Aanpassingen van de geleverde Beelddragers. * De Wederpartij is verplicht zorg te dragen voor geschikte apparatuur om de Beelddragers geleverd door BruidsvideoPro te kunnen afspelen. BruidsvideoPro is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor eventuele beperkingen bij het gebruik van deze Beelddragers in welke vorm dan ook. Bij aflevering van de Beelddragers wordt de wederpartij gevraagd om deze in te zien en te testen. Eventuele aanpassingen van de geleverde Beelddragers of het geleverde werk na deze testfase dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven werkdagen na levering van de Fotografische werken, schriftelijk aan de Fotograaf en/of Videograaf van BruidsvideoPro te worden medegedeeld. BruidsvideoPro behoud het recht om eventuele extra kosten door middel van de benodigde aanpassingen in de Beelddragers in rekening te brengen aan de wederpartij.
 12. Bezit/eigendom Beelddragers * Indien de Beelddragers aan de wederpartij zijn aangeleverd, behoud BruidsvideoPro het recht om deze Beeldragers zonder uitstel na 6 maanden te wissen en/of te vernietigen en niet voor hergebruik op te slaan. BruidsvideoPro is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk in geval van vermissing en/of beschadiging van een Beelddrager voor of na aflevering hiervan.Beelddragers blijven eigendom van de opdrachtgever en BruidsvideoPro. BruidsvideoPro is samen met de opdracht gever de enige houder van het auteursrecht zonder uitzondering van bijkomend personeel, een andere wederpartij en/of welke rechtspersoon dan ook. De Wederpartij behoud tevens het recht zijn/haar Beelddragers vrij te gebruiken. De Wederpartij kan het recht op overdracht van eigendom alleen van BruidsvideoPro overnemen als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.Toestemming voor gebruik van een Beelddrager door een andere partij, anders dan de Wederpartij, wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door BruidsvideoPro is omschreven.Indien door BruidsvideoPro toestemming is gegeven voor het gebruik van een betreffende beelddrager aan een andere partij anders dan de Wederpartij, kan het resultaat pas worden gebruikt na de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van BruidsvideoPro. Tenzij anders overeengekomen, is BruidsvideoPro de enige partij die bevoegd is om licenties en/of sub licenties te verlenen aan derden.Alle inhoud en Beelddragers op de website BruidsvideoPro zijn auteursrechtelijk beschermd door BruidsvideoPro. De Beelddragers en inhoud op BruidsvideoPro mogen niet worden gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, verzonden of ge-upload worden op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van BruidsvideoPro.Elk gebruik van een beelddrager (ook na het aanpassen hiervan) door een partij anders dan de Wederpartij in welke vorm product of dienst dan ook, zonder licentie en/of zonder mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst van BruidsvideoPro, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van BruidsvideoPro. Bij inbreuk komt BruidsvideoPro een vergoeding toe ter hoogte van tenminste tweeënhalfduizend euro voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 13. Opdracht * Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij BruidsvideoPro zich jegens de Wederpartij verbindt om Beelddragers te maken en/of te leveren. Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door het tekenen van de door de Wederpartij ontvangen offerte die door BruidsvideoPro is verstuurd. Een opdrachtovereenkomst kan tevens tot stand komen uit een schriftelijke bevestiging van de wederpartij. De Fotograaf en/of Videograaf van BruidsvideoPro hebben het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst zoals bijvoorbeeld het verlengen van de boekingsduur, komen voor rekening van de Wederpartij. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij behoudt BruidsvideoPro het recht op de overeengekomen aanbetaling in welke vorm, op welk moment en om welke reden dan ook. Indien er geen aanbetaling tot stand is gekomen en de opdracht door de Wederpartij binnen een termijn van 3 maanden wordt geannuleerd, behoudt BruidsvideoPro het recht op 25% vergoeding van het offerte bedrag. Indien er geen aanbetaling tot stand is gekomen en de opdracht door de Wederpartij binnen een termijn van 12 maanden wordt geannuleerd, behoudt BruidsvideoPro het recht op 15% vergoeding van het offerte bedrag.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is BruidsvideoPro volledig vrij in de keuze van de Videograaf, Toeleveranciers en Derden om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.BruidsvideoPro heeft het recht de opdracht onmiddellijk te beëindigen in geval van schending van mensenrechten en/ of wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking een artikel in het Burgerlijk Wetboek schendt.
 14. Aansprakelijkheid * BruidsvideoPro is niet aansprakelijk voor het versturen van informatie naar een foutief email adres of het niet lezen van de door de wederpartij verstuurde mail.BruidsvideoPro is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf/ Videograaf of door hem/haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de opdracht overeenkomst tussen BruidsvideoPro en de Wederpartij. Indien er sprake is van een verzekerde schade, wordt het schadebedrag in vermindering gebracht door de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.BruidsvideoPro is niet aansprakelijk voor eventuele onduidelijkheden in de Beelddragers, inhoud en/of informatie die op deze website BruidsvideoPro getoond wordt.In geen geval kan BruidsvideoPro aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste plaatsing of lekkage van de inhoud en/of Beelddragers van BruidsvideoPro op het internet en/of andere plaatsen.In geen geval kan BruidsvideoPro aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale, emotionele en/ of fysieke schade, zoals ziektes, of anderszins trauma, in welke vorm dan ook.In geen geval kan BruidsvideoPro aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van informatie) die voortvloeit uit het gebruik (inclusief het weerhouden of onmogelijk maken hiervan) van de Beelddragers.Alle bovengenoemde alternatieven zijn van toepassing voor alle landen en hebben geen uitsluitingen voor welke persoon in welke gesproken of geschreven taal dan ook. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.